Informace

 

Informační memorandum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve znění pozdějších předpisů

 

Tento dokument poskytuje klientům informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících.

 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Ing. Dana Zárubová, Horní 386, Dobšice, účetní poradce IČO: 48919985, daňový poradce ev.č. 2761 a zpracovává následující informace:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, osobní stav, číslo OP a další osobní údaje)

 • kontaktní osobní údaje (trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo)

 • nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé údaje

 

Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracování svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pří výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

   

Účel zpracování osobních údajů

 

Zpracovatel osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a mezích stanovených platnou právní úpravou, zejm. v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu

 • komunikace s klientem

 • naplnění zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • vedení účetnictví, daňové evidence

 • zpracování mezd

 • daňové poradenství

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajícíh z obchodního vztahu.

 

Další informace o zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány zpracovatelem v účetních programech STEREO KASTNER software s.r.o. a ÚČTO Tichý a spol. a mohou být poskytnuty v souladu se zákonem:

 • správě sociálního zabezpečení

 • zdravotním pojišťovnám

 • finančnímu úřadu

 • exekutorskému úřadu

 • dalším úřadům

 

Poučení o právech subjektů údajů

 

Subjekt údajů má:

 • právo na přístup k jeho osobním údajům

 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

 • právo na výmaz osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)

 • právo vznést námitku

 • pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracování osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat

 

Pokud se subjekt domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.